සත් පියුම් පැතුම්.

Uploaded by Reader
Title : Sath Piyum Pathum
Author : Tharanga Disanayaka
Language : Sinhala
File Format : pdf
File Size : 
Comments

  1. Thank you!!godak dawasakin neda poth dunne.issara wage digaatama poth denawa neda? (h)

    ReplyDelete
  2. This is the best blog everr...!!! Thank u sooo much for ur hardwork..i really appreciate ur work here..

    ReplyDelete
  3. Apooo.. ehemat kataawal.

    ReplyDelete

Post a Comment