රත්මිණ. (රමණී බුලත්සිංහල) උපුටාගන්නා ලද්දකි.

Comments

Post a Comment