ඔබේ ආදරේ වරුසා වැහැලා . (ගංගා ෂයිනි ගමගේ)

Comments

Post a Comment