රන් අත්තටු සිදී ගිහින්.

Comments

  1. last pages are missing! :(

    ReplyDelete
  2. පිටු ඔක්කොම තියෙන සම්පූර්ණ පොත බාගන්න.
    http://www.mediafire.com/?gkf48ux323gpsuh

    ReplyDelete

Post a Comment