පමාවෙලා හිරු ඇවිදින්. (චන්දි කොඩිකාර)


Comments

Post a Comment