සිහිනෙන් ඇවිදින්.


Comments

  1. සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චිගේ හිරු තනිවෙලා 3 ලබාදෙන්න පුලුවන් නම් ගොඩක් ලොකු උදව්වක්..

    ReplyDelete

Post a Comment