සප්නා.


Comments

  1. මේ පොත ලියා ඇත්තේ කවුදෝ

    ReplyDelete
  2. යාලු එකනම් දන්නැහැ.

    ReplyDelete

Post a Comment