මාගේ නංගි.

මේක පුංචි කතාවක්. නංගියෙක් ගැන අයිය කෙනෙක් ලියපු පිස්සු කතාවක්.

Comments