මනුස්ස ළොවට පැමිණි මළවුන්.


      මේ පොත මම ඔයාලට දෙන්න හිතුවෙ, ආදරය වෙනුවෙන් දිපු පොරොන්දුවක් ඉෂ්ටකරන්න ආව ආත්මයක් ගැන කියවෙන කතාවක් මේපොතේ ඇතුලත්වෙලා තියෙන නිසා. කියවලම බලන්න පැණි කතා වගේද කියලා.

Comments

Post a Comment