රන්තරු. (සුජීව ප්‍රසන්න ආරච්චි)සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි මහතාගේ රන්තරු යනු අපේම වී අප ඉපදේවා. ලෙස පලකරනලද නවකතාවම බව කරුනාවෙන් සලකන්න. කැමති අයට මෙන්න ලින්කුව රන්තරු.

Comments

Post a Comment