නෙතු හැඩුවා ඔබට හොරා. (යෞවන සමින්ද රත්නායක)

Comments