සුපෙම් සදක් පායලා. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Comments

  1. Thank you Dananjaya.. You seems to have a quite a collection hey

    ReplyDelete
  2. සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චිගෙ වර්ශා 13 දෙන්න පුලුවන්ද?

    ReplyDelete
  3. Sujeewage kaluwara ai wijithayama mage 3 dannako?

    ReplyDelete

Post a Comment