ආදරණියා නිම්සා. (රමණි බුලත්සිංහල)

Comments

  1. හරිම ලස්සන කතාවක් . . . . .

    තැන්කූ

    ReplyDelete

Post a Comment