කදුළක කැළලක් 2. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි) 

Comments